Video
Nông thôn mới Hải Phòng: Nông dân Hải Phòng phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.
Bình luận